: Telefon: 0232.222.222     E-mail: office@galstejariiargintii.ro
+0800 123 4567
 

PREZENTARE

Home » PREZENTARE

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Stejarii Argintii, cu sediul în comuna Miroslava, judeţul Iaşi, este finanţată conform contractului de finanțare C19401188011612411124/ 19.12.2016 prin Sub-măsura 19.4 Sprijiin pentru cheltuieli de funcționare și animare.

Teritoriul Grupului de Acţiune Locală Stejarii Argintii este situat în judeţul Iaşi și este format din 6 comune: Miroslava, Lețcani, Dumești, Popești, Mădârjac și Horlești. Teritoriul este vecin direct cu municipiul Iași, prin comuna Miroslava și comuna Lețcani. Comunele Miroslava și comuna Lețcani fac parte din Zona Metropolitană Iași, înființată în anul 2004.

Suprafața totală a teritoriului este de 386.87 km2, iar populația totală este de 31.686 locuitori (conform Recensământului Populației și al Locuințelor din anul 2011, date oficiale care provin de la I.N.S.).

Densitatea populației calculată cu valorile din Recensământul Populației din anul 2011 este de 81.90 locuitori/km2.

Membrii fondatori ai Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Stejarii Argintii sunt în număr de 26. Dintre aceștia, 6 sunt autorități publice locale, iar 20 reprezintă agenți economici (IMM, PF, AF, II) și reprezentanți ai societății civile.

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Stejarii Argintii este autorizată conform:

Asociatia Grupul de Actiune Locala Stejarii Argintii urmareste aceleasi obiective generale si specifice ale Politicii Agricole Comune ale U.E., ale LEADER si PNDR si presupune dezvoltarea microregiunii intr‐o maniera specifica, adaptata nevoilor si prioritatilor acesteia. Valoarea adaugata a abordarii parteneriatului deriva din acele initiative locale care combina solutii ce raspund problematicii existente la nivelul comunitatilor locale, reflectate in actiuni specifice acestor nevoi.

 

Prezentarea teritoriului și a populației acoperite a GAL Stejarii Argintii

Teritoriul Asociației Grupul de Acțiune Locală Stejarii Argintii, din regiunea nord-est a României, cuprinde 6 comune din județul Iași: comunele Miroslava, Letcani, Dumesti, Popesti, Madarjac si Horlesti. Teritoriul este vecin direct cu municipiul Iași, prin comuna Miroslava si comuna Letcani. Comunele Miroslava si comuna Letcani fac parte din Zona Metropolitană Iași, înființată în anul 2004.

Microregiunea GAL Stejarii Argintii este un spațiu omogen datorită caracteristicilor fizico-geografice (din punct de vedere geografic fiind un teritoriu compact, fără întreruperi), socio-economice, specificității activităților desfășurate în această zonă  (agricultură, industrie, meșteșuguri, comerț etc.), fiind delimitat de următoarele referințe cardinale:

 

Punctul extrem Longitudine estică1) Latitudine nordică
Nord Sat Bogonos Comuna Letcani 27°26′E 47°12’N
Sud Sat Bojila, Comuna Madarjac 27°16′E 47°01′N
Est Sat Valea Adanca, Comuna Miroslava 27°33′E 47°07′N
Vest Sat Obrijeni, comuna Popesti 27°13′E 47°08′N

 

Caracteristici economice

Economia Grupului de Acțiune Locală Stejarii Argintii are un caracter preponderent agricol, în special în domeniul zootehniei, viticulturii și apiculturii. Activitățile economice locale s-au dezvoltat în concordanță cu potențialul și resursele locale: cultura plantelor și creșterea animalelor, legumicultura, prin valorificarea potențialului natural (teren arabil, pășuni, fânețe), turismul și agroturismul, care valorifică potențialul turistic deosebit, atât natural, cât și istoric, cultural și etnografic de care beneficiază comunitatea.

Cele mai multe societăți non-agricole din Grupul de Acțiune Locală Stejarii Argintii au ca obiect de activitate comercializarea bunurilor de larg consum. Codul CAEN dominant este comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare și nealimentare, comerțul cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, comerțul cu ridicata al animalelor vii, comerțul cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne.

Învecinarea cu unul din cele mai mari orașe din țară (municipiul Iași) creează premisele dezvoltării activităților economice,  a dezvoltării unor zone rezidențiale. Totodată, Iașul este o foarte bună piață de desfacere pentru produsele agroalimentare care provin din teritoriul GAL Stejarii Argintii, având în vedere rețelele de transport feroviar și rutier existente. Alte orașe importante aflate în cadrul sau în proximitatea teritoriului GAL sunt Targu Frumos si Podu Iloaiei, precum si orasul Pascani. Alte repere importante:

Distanta fata de municipiul Iasi – GAL STEJARII ARGINTII se afla la o distanta de doar 16 km

vest de municipiul Iasi, prin comuna Letcani, si doar 7 km est prin comuna Miroslava

Orasul Podu Iloaiei, Iasi – 12 km de comuna Letcani si 15 km de comuna Dumesti, din GAL.

 

Caracteristici geografice, climatice și de mediu

În componența acestui teritoriu se găsește Câmpia Moldovei — reprezentată în acest teritoriu prin sectorul său sudic, Câmpia Jijia – Bahlui, care ocupă aproape jumătate din teritoriul județului Iași, suprapunându-se părții centrale și nord-estice a acestuia. Spre est, limita este dată de râul Prut  iar spre nord depășește limitele județului. Podișul Central Moldovenesc se situează în partea de sud a județului Iași. Limitele sale sunt puse în evidență, spre nord, de Coasta Iașilor, care domină Câmpia Moldovei cu 200 – 300 m.

Condițiile climatice ale microregiunii GAL Stejarii Argintii sunt în cea mai mare parte favorabile activităților economice, fiind un climat temperat-continental, caracterizat prin ierni friguroase și veri uscate. Precipitațiile sunt scăzute, în medie de 585 mm pe an, dar au debitul mai ridicat vara: cele mai mari cantități medii lunare de precipitații cad în luna iunie (circa 85 mm), iar cele mai scăzute în martie (15 mm). În medie, pe teritoriul GAL cad precipitații în 117 zile/an. Valorile medii anuale ale temperaturii se încadrează între 8º și 10ºC.

O bună parte a solurilor prezente pe teritoriul Grupului de Acțiune Locală Stejarii Argintii fac parte din categoria solurilor cu potențial ridicat și moderat de fertilitate, ce se pretează pentru o gamă largă de utilizări agricole. Solurile cu potențial scăzut de fertilitate includ soluri erodate și slab dezvoltate, pentru care sunt necesare intervenții dintre cele mai complexe și costisitoare pentru a le aduce la un nivel corespunzător de fertilitate și productivitate.

 

Caracteristici demografice

Populația Asociației GAL Stejarii Argintii este în scădere comparativ cu anii precedenți. Densitatea populației calculată cu valorile din Recensământul Populației din anul 2011 este de 81.90 locuitori/km2. Reducerea numărului de ateliere gospodărești și a unităților cooperației meșteșugărești a generat comprimarea severă a economiei sociale din mediu rural, de unde a rezultat migrația persoanelor tinere spre orașe.

Scăderea numărului de locuitori, pe de o parte, și a îmbătrânirii populației, pe de alta, este un fenomen-problemă răspândit la nivelul teritoriului GAL, care produce efecte ireversibile pe termen lung. Astfel, este necesar ca Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Stejarii Argintii să aibă în vedere dezvoltarea sectoarelor care contribuie la calitatea vieții și la crearea unui mediu local favorabil întemeierii și dezvoltării familiei.

Acest lucru presupune atât dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor publice din sfera socială (educație, sănătate, cultură, ordine publică etc.), cât și dezvoltarea unui mediu economic atractiv. Dat fiind faptul că tinerii constituie o presiune pentru piața muncii, se impune ca la nivel de strategie, crearea de locuri de muncă să reprezinte un indicator de rezultat și scop în același timp.

Pe teritoriul Asociației GAL Stejarii Argintii se regăsesc comunități importante de rromi în satul Harpasesti,comuna Popesti, si satul Horlesti, comuna Horlesti, conform informațiilor oferite de primariile celor doua comune.

 

Populația activă

În ceea ce privește populația activă, aceasta cuprinde populația ocupată civilă și șomerii înregistrați. În cele mai multe comune, posibilitățile de angajare la nivel local sunt foarte mici. Urbanizarea populației active din mediul rural a dus la o slabă dezvoltare economică, mai ales în sectoarele agricol și non-agricol, ceea ce relevă necesitatea dezvoltării activităților non-agricole în mediul rural, dar și incluziunea tehnologiei în sectorul agricol.

La nivelul teritoriului GAL Stejarii Argintii populația activă reprezintă 50.39% din populația totală.

Numărul şomerilor înregistrați la nivelul teritoriului GAL Stejarii Argintii este în creștere. Rata medie a şomerilor înregistrați în teritoriul GAL în anul 2011 (6,58%) se află peste media județeană din mediul rural, de 2,07%. Numărul mic al ratei şomerilor în raport cu şomajul înregistrat la nivel european este influențat în mare măsură de metodologia de raportare, fiind vorba de şomerii care se află în evidențele agențiilor de ocupare a forței de muncă şi nu de numărul exact al persoanelor ce nu au un loc de muncă.

 

Educație

Numărul liceelor agricole a înregistrat, în ultimul deceniu, o tendință descendentă, concomitent cu scăderea numărului absolvenților. Atractivitatea scăzută a sectorului agricol, precum și scăderea numărului de absolvenți ai școlilor cu profil agricol sunt factori care au contribuit la scăderea nivelului de instruire a managerilor exploatațiilor agricole. Formarea continuă se află într-un stadiu incipient de manifestare, fapt ce poziționează nu doar Asociația Grupul de Acțiune Locală Stejarii Argintii, ci chiar România în ansamblu pe un loc inferior în Uniunea Europeană. În teritoriul Asociației Grupul de Acțiune Locală Stejarii Argintii sunt și instituții de învățământ liceal (de exemplu, în comuna Miroslava, jud. Iasi, Liceul agricol).

Una dintre problemele cu care se confruntă și microregiunea GAL Stejarii Argintii este abandonul școlar în rândul elevilor din ciclurile primar, gimnazial și liceal, ca urmare a sărăciei, a lipsei și/sau a slabei dotări a unităților de învățământ din teritoriul GAL.

Dezvoltarea rurală și diversificarea economiei rurale depind de nivelul educației, al cunoștințelor și al calificării. Deși îmbunătățirea și menținerea unui nivel adecvat al infrastructurii de bază este un element important în dezvoltarea socio-economică a mediului rural, „mersul la școală” reprezintă motorul pentru o bună dezvoltare a teritoriul Asociației GAL Stejarii Argintii.

 

Infrastructura de bază, socială și educațională

Teritoriul GAL Stejarii Argintii este afectat de lipsa și/sau deficiența infrastructurii de bază, socială și educațională, ceea ce are un impact negativ asupra dezvoltării economice și a calității vieții. Serviciile de bază nu răspund nevoilor populației din teritoriul celor 6 comune, iar deficitul condițiilor pentru dezvoltarea spațiului rural din perspectivă socială are un impact negativ asupra dezvoltării economice a microregiunii GAL Stejarii Argintii. Infrastructura educațională este insuficientă, educația antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe) se confruntă cu un deficit major în ceea ce privește infrastructura.

 

Patrimoniul arhitectural și cultural

Teritoriul GAL Stejarii Argintii conține o multitudine de vestigii arhitecturale și culturale, cum ar fi: situri arheologice, biserici, mănăstiri, conace, alte monumente istorice. Douasprezece obiective din comuna Miroslava sunt incluse în lista monumentelor istorice din judetul Iasi ca monumente de interes local. Patru dintre ele sunt situri arheologice. În comuna Letcani se afla monumentele de arhitectura de interes national biserica „Sfintii Arhangheli”, datând din 1622, Biserica Rotunda „Sfântul Dumitru” (1802). Celelalte cinci obiective sunt monumente de arhitectura: gara Letcani (sfârsitul secolului al XIX-lea); biserica „Sfintii Împarati” (1802) din satul Letcani; Biserica „Schimbarea la Fata” (1777) din satul Cucuteni; biserica „Sfântul Spiridon” (secolul al XVIII-lea) din satul Cogeasca; si biserica „Nasterea Sfântului Ioan” (1848) din Cogeasca. În comuna Dumesti se afla “biserica de lemn „Sf. Gheorghe”, monument istoric de arhitectura de interes national, datând din 1643. Biserica de lemn „Sfintii Împarati” (începutul secolului al XVIII-lea), biserica „Sfintii Apostoli” (1802) — ambele din satul Dumesti —, si biserica „Sfintii Apostoli” (1805). Comuna Popesti – monumente de arhitectura: biserica „Sfântul Nicolae” (1857) de la Doroscani; “Biserica Sfintii Constantin si Elena din Harpatesti, biserica de lemn „Sfântul Gheorghe” (1780) din Roscani; biserica de lemn „Sfântul Dumitru” (1835); Biserica de lemn „Sfânta Treime” (1700) din Popesti; ansamblul conacului Cantacuzino-Pascanu (secolul al XVIII-lea. Comuna Madârjac monumente de arhitectura: biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” (1785) , biserica de lemn „Sfântul Grigore Bogoslovul” (1816). Comuna Horlesti – monument de arhitectura, este biserica „Sfântul Ioan” din satul Bogdanesti, 1822.